ರೈತನ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ವೇದಿಕೆ

ರೈತನ ಅಪ್ಪಿಕೋ..” ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ವೇದಿಕೆ…. ನಮ್ಮಯ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ತಿಳಿದವರು, ವರ್ಷಾನುವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ದಾರಿ

Read more